Biolit Uni proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu 400 ml

400 ml
Kód: 617212
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 5000204918496
Výrobca: KOCHS SK s.r.o.
Značka
Biolit
Vlastnosti
Proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu
Veľkosť balenia
400
Jednotka (voľný text)
ml
Recyklovanie Ďalší text
Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch
Telefonická podpora
02/4464 4564-6
Webová adresa
http://doc.scj.cz/, www.scjohnson.com
Kontakt
S.C. Johnson s.r.o.
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Aerosól
Štandardizovaná značka
Značka
Biolit
Jazyk produktu
Údaje v jazyku
Slovenčina
Hlavný jazyk popisu
Slovenčina
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Mililitrov
CLP Regulation
životné prostredie
Nebezpečenstvo
plameň
Nebezpečenstvo
Príprava a použitie
Návod na použitie: Pred použitím pretraste. Otočte dýzu nádobky smerom od tváre a stlačte aplikátor. Nádobku držte v čo najvzpriamenejšej polohe. Biolit® nemusíte striekať priamo na lietajúci hmyz napr. muchy, keďže hmyz usmrtí prípravok rozptýlený vo vzduchu. Zatvorte dvere a okná. V priemerne veľkej miestnosti (30 m³) nastriekajte prípravok pomalým širokým pohybom 8 až 10 sekúnd. Postupujte od stredu miestnosti späť ku dverám. Nasmerujte aerosól do všetkých oblastí v miestnosti. Držte nádobku vo vzdialenosti 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku. Nezdržujte sa v miestnosti s aplikovaným prípravkom. Miestnosť nechajte uzavretú 15 minút. Pre opätovným vstupom ju dôkladne vyvetrajte.

Ak chcete hmyz rýchlo zraziť, nastriekajte prípravok priamo napr. na poletujúce osy, sršne, pričom zachovajte vzdialenosť 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku.

Pre lezúci hmyz: Ak chcete odstrániť lezúci hmyz, napr. šváby, nastriekajte prípravok priamo na hmyz. Nastriekajte prípravok na skryté miesta, napr. na podlahové lišty a dosky, vlhké miesta, medzery okolo drezov, odvodov vody a potrubí, za poličkami, skrinkami a ďalšími ukladacími priestormi. Snažte sa zasiahnuť čo najviac hmyzu. Podľa potreby zopakujte.
Skladovanie
Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.
Vrátiť
S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com
Marketing produktu
Biolit® Uni proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu, insekticíd je vysoko účinný sprej proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu v domácnostiach, ako sú napr. muchy, osy, sršne a šváby.
Bezpečnostné upozornenie
Biolit® UNI proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu - insekticíd v spreji.

Nebezpečenstvo

Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenotrínu a 0,1 g praletrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/693/D/16/CCHLP.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Používajte podľa návodu. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia k príprave potravín a nádoby. Pred použitím odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri postreku vypnite vzduchový filter akvárií. Nestriekajte na tapety. Aplikujte minimálne 1 m od všetkých povrchov a stien. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Používajte len na dobre vetranom mieste.
Adresa distribútora
S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
Regulovaný názov produktu
Insekticíd v spreji.
Kontaktná adresa
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
Logá tretích strán
Zelený bod
Priemerné rozmery
Priemerné rozmery
Jazyky na balení
Čeština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
252
Šírka regálu
58
Hĺbka regálu
58
Podmienky skladovania
Maximálna teplota °C
50
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
402
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
400
Predaj jednotky
Výška
252
Šírka
58
Hĺbka
58
Rozklad popisu
Variant
Uni proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu