E-shop je v testovacej prevádzke

Luxon Kalcinovaná prášková sóda 300 g

300 g
Kód: 740433
Vaša cena bez DPH
Vaša cena s DPH
DPH: 20%
EAN: 8585003930773
Značka
Luxon
Vlastnosti
Zabraňuje tvorbe vodného kameňa, Na zmäkčovanie vody, Na namáčanie a prane silne znečistenej bielizne, Na odmasťovanie, Na úpravu pH v bazénoch, Vhodná do automatických práčok, Zvyšuje účinnosť pracieho prášku
Veľkosť balenia
300
Jednotka (voľný text)
g
Zloženie
Uhličitan sodný (EC 207-838-8)
Telefonická podpora
00421/33 5901 111
Webová adresa
www.tatrachema.sk
Kontakt
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Druh skladovania
Typ
Pri izbovej teplote
Typ balenia
Typ
Vrecko
Štandardizovaná značka
Značka
Luxon
Jednotka (špecificky)
Jednotka (špecificky)
Gramy
CLP Regulation
výkričník
Pozor
Označenia materiálu balenia
Označenie materiálu
5 - PP
Adresa výrobcu
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel.: 00421/335 901 111
www.tatrachema.sk
Príprava a použitie
Namáčanie: 20 - 30 g na 10 litrov vody.
Pranie v stredne tvrdej vode: 2,5 g na 10 l vody.
Pranie vo veľmi tvrdej vode: 8 g na 10 l vody.
Rovná kávová lyžička obsahuje cca 2,5 g sódy.
Skladovanie
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.
Vrátiť
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel.: 00421/335 901 111
www.tatrachema.sk
Marketing produktu
Luxon sóda kalcinovaná prášková.
- na zmäkčovanie vody.
- na namáčanie a pranie silne znečistenej bielizne.
- na odmasťovanie.
- zvyšuje účinnosť pracieho prášku.
- zabraňuje tvorbe vodného kameňa.
- na úpravu pH v bazénoch,
- vhodná do automatických práčok.
Bezpečnostné upozornenie
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P260 Nevdychujte prach.
P280 Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Prvá pomoc:
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
Adresa kontaktu
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
Jazyky na balení
Čeština, Slovenčina
Rozmery
Výška regálu
211
Šírka regálu
127
Hĺbka regálu
32
Hmotnosť
Brutto hmotnosť
305
Číselná veľkosť
Číselná veľkosť
300
Predaj jednotky
Výška
211
Šírka
127
Hĺbka
32
Rozklad popisu
Funkčné meno
Prášková sóda
Variant
Kalcinovaná
DIAVA SPRAY 300ml        TATRACHEMA
300 ml
791315
Dostupné
 
300 g
796001
Dostupné
 
DIAVA PODLAHY MAK 750ml
0.75 l
788053
Dostupné
 
30 ml
617228
Dostupné
 
BONY SUMMER 1l
1 l
786206
Dostupné