Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky pre predaj na diaľku v NITRAZDROJ,a.s. zo dňa 1.1.2020

 

 • Nákup v e-shope NITRAZDROJ a.s. je možný iba pre registrovaných odberateľov ( živnostníkov a právnické osoby).
 • Registrácia je možná priamo v e-shope, alebo na linke +421 903 750 051 a na mailovej adrese callcentrum@nitrazdroj.sk
 • Minimálna hodnota objednávky pre závoz tovaru k odberateľovi je stanovená na hodnotu 150,- € bez DPH. Od 1.7.2022 bude minimálna objednávka stanovená na 200,-€ bez DPH.
 • Pre objednávku tovaru je stanovený čas jej odoslania do 13:00 hod. v deň realizácie objednávky. Objednávka doručená po tomto čase bude systémom automaticky preradená do najbližšieho ďalšieho termínu rozvozu.
 • Rozvoz tovaru sa realizuje v zmysle rozvozového plánu a splnenia ostatných podmienok, iba počas pracovných dní. Vlastný odber tovaru objednaného cez e-shop je možný každý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola doručená objednávka do e-shopu , v rámci platných otváracích hodín jednotlivých prevádzok Diskont NITRAZDROJ. V nedeľu a počas sviatkov a dní pracovného voľna sú prevádzky zatvorené.
 • Ceny výrobkov zobrazených v e-shope NITRAZDROJ sú najvyššie možné pre deň ,ktorý bol v objednávke odberateľom vybraný ako deň dodania, resp.pre vlastný odber a neodzrkadľujú prípadné individuálne podmienky dohodnuté medzi predávajúcim a odberateľom.
 • Tabakové výrobky sú predávané za inú ako kolkovú cenu iba odberateľom ,ktorí majú pridelený Identifikátor hospodárskeho subjektu v zmysle Smernice 40/2014/EU  a nakupujú ich za účelom ďalšieho predaja. Registrovaným odberateľom , ktorí nemajú pridelený Identifikátor hospodárskeho subjektu budú tabakové výrobky predané v zmysle Zákona č.106/2004 Zz.,§10,odst.e) iba za cenu uvedenú na kolku spotrebiteľského balenia.
 • Liehoviny v spotrebiteľskom balení označené kolkovou známkou, ktoré chce odberateľ v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu, budú predané iba registrovaným odberateľom , ktorí sú držiteľom Povolenia na predaj SBL v zmysle Zákona č.530 / 2011 Zz., §54. Predaj liehovín registrovaným odberateľom, ktorí nie sú držiteľom Povolenia na predaj SBL je predajom na konečnú spotrebu.
 • Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a odberateľom sa riadia platnými Obchodnými zmluvami (v takom prípade úmerne obsahu týchto zmlúv platia ustanovenia Zákona č.22 / 2004 Zz., §5, odst.7.),  v prípade ich absencie relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 • Prevádzkovateľ e-shopu spoločnosť NITRAZDROJ, a.s, Dolnočermánska.38., 949 01, Nitra , IČO:34098593 , DIČ:2020406520, IČ DPH: SK 2020406520 ,zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.9/N, kontakt : tel.: 037 / 69 22 611 , email: nitrazdroj@nitrazdroj.sk si vyhradzuje právo zmien  a úprav znenia týchto Obchodných podmienok pre nákup na diaľku v e-shope NITRAZDROJ a zaväzuje sa k ich nepretržitému uverejneniu v sekcii Obchodné podmienky.
 •  

Orgán dozoru/dohľadu nad spoločnosťou NITRAZDROJ a.s.:

 

 • Štátna veterinárna a potravinová správa

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Botanická17,84213,Bratislava
02/60257212
02/60257242

sekretariat-UR@svps.sk

 

 •  Úrad verejného zdravotníctva SR

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Trnavská_cesta_52,82645,Bratislava
02/49284111
02/44372641

uvzsr@uvzsr.sk

 • Slovenská obchodná inšpekcia

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Bajkalská_21/A,82799,Bratislava
02/58272156
02/53414996

helena.molekova@soi.sk