Reklamačný poriadok

 REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti NITRAZDROJ, a. s. ( ďalej len predávajúci) platný od 1. 6. 2016

 

 

Na zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní vád tovaru zakúpeného v prevádzkových jednotkách NITRAZDROJ, a. s. (ďalej len predávajúci) vydávame tento reklamačný poriadok:

 

Článok  I

 

Právo na uplatnenie reklamácie

1.Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má zákazník právo v záručnej dobe  vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

2.Zistené peňažné rozdiely má zákazník právo reklamovať priamo v pokladni bezprostredne po uskutočnenej finančnej operácii. Takto uplatnenú reklamáciu nahlási ihneď po reklamácii vedúcemu predajne. Vedúci predajne v spolupráci s pokladníkom dorieši reklamáciu peňažných  rozdielov okamžite po uplatnení reklamácie. Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne predávajúci nezodpovedá.

 

Článok II

 

Miesto uplatnenia reklamácie

1.Zákazník uplatňuje reklamáciu  u predávajúceho, výlučne u  vedúceho predajne, resp. jeho zástupcu.

2.Nákup tovaru preukazuje zákazník dokladom z  registračnej pokladne.

 

Článok III

 

Zodpovednosť predávajúceho

1.Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, musí byť  bez   vád .

2.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom alebo  ktoré sa na tovare prejavia v  záručnej dobe.

3.Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré poskytol zľavy z ceny tovaru.

4.Ak zákazník  uplatní právo zo zodpovednosti za vady u predávajúceho je  vedúci predajne, resp. jeho zástupca povinný po riadnom preskúmaní rozhodnúť  o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní od uplatnenia reklamácie.

5.V prípadoch, kedy vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, môže predávajúci so zákazníkom dohodnúť inú lehotu, najviac však 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6.Ak zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia vedúceho predajne na riaditeľstve v sídle  a.s. na Dolnočermánska 38 v Nitre, ktoré je povinné v lehote do 10 dní  zaujať k reklamácii konečné stanovisko a oznámiť ho kupujúcemu.

7.Ak zákazník nie je spokojný s rozhodnutím vedenia a.s. môže uplatniť svoje právo na súde.

8.Prevádzková jednotka, samoobsluha potravín nie je prevádzkou spojenou s odkladaním vecí a preto akciová spoločnosť nezodpovedá za prípadnú škodu na veciach odložených a vnesených / § 433 Obč. zákonníka/.

 

Článok IV

 

Lehoty na uplatnenie reklamácie

1.Vady tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, lehota na použitie alebo iná doba, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, sa musia vyskytnúť do uplynutia tejto záručnej doby, inak právo kupujúceho reklamovať vady tovaru zaniká.

2.Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú  nezávadnosť do dátumu spotreby alebo doby minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

3.V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu, krmivá) sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zákazníka zanikajú.

 

Článok V

 

Prijatie reklamácie 

1.O prijatej reklamácii sa zákazníkovi vždy vystaví a odovzdá doklad, ktorý bude obsahovať aspoň:

a/ dátum, kedy sa reklamácia uplatnila,

b/ aký tovar sa reklamuje – názov tovaru,

c/ kedy a kde bol tovar zakúpený,

d/ cena, za akú bol tovar zakúpený.

 

Článok VI

 

Odstrániteľné vady

1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Neodstrániteľné vady

1.Za neodstrániteľné sa považujú také vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne využívať ako tovar bez vady.

2.Ak ide o neodstrániteľnú vadu, má zákazník právo na výmenu tovaru, alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a má právo na vrátenie peňazí.

3.Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľnú vadu.

 

Článok VII

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho (NITRAZDROJ, a.s.) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci (NITRAZDROJ, a.s.) porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť zákazníka odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim (NITRAZDROJ, a.s.) je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Bližšie informácie nájdete:

www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

www.mhsr.sk

 

 

Článok VIII

 

Záverečné ustanovenia

1.Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 6. 2016.

 

 

V Nitre, dňa 31.5.2016

 

Ing. Milan Surovec                                                                                                                                                    generálny riaditeľ a. s. v. r.